ยินดีต้อนรับนักศึกษา รหัส ชื่อ ระดับ สถานะ
ระบบงานบริการนักศึกษา : วิทยาลัยสันตพล
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานทะเบียนและวัดผล

1) นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ กำหนดลงทะเบียน ถึง **เลยกำหนดแล้ว

2) กรณียืนยันแล้วให้คลิก พิมพ์ใบลงทะเบียน

3) นำส่งใบลงทะเบียนที่ อาจารย์ที่ปรึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ กยศ.
Link VDO วิธีการตรวจสอบและบันทึกขอเบิกเงินกับกยศ.65 จาก Youtube https://youtu.be/CiHhzQd4Za4